Zpět na výběr dotazů

Přišlo Vám jakékoliv oznámení od registrátora domén?

Pokud Vám přijde jakýkoli email od registrátora domén, doporučujeme jeho přečtení a dle jeho obsahu nás informujte, zda máme provést nějaký úkon. Není nutné nám takový email přeposílat.

Ke každému našemu standardnímu hostingovému tarifu máte jednu CZ (případně generickou) doménu zdarma. Takové domény sami automaticky prodlužujeme.

Níže jsou příklady registrátorem domén rozesíláných emailů:

Oznámení o zrušení kontaktní osoby

Oznámení o zrušení kontaktní osoby je odesláno v případě, že kontaktní údaje nejsou použivány pro žádnou doménu, ať už jako vlastník nebo správce domény. Emailová zpáva proto nepřináší žádné vlastní riziko ztráty domény. Příklad takové emailové zprávy je níže:

=====================================================================
Oznámení o zrušení / Delete notification
=====================================================================
Vzhledem ke skutečnosti, že kontaktní osoba VAS-KONTAKT
nebyla po stanovenou dobu používána, CZ.NIC, z.s.p.o.
ruší ke dni 2012-03-06 uvedenou kontaktní osobu.

Zrušení kontaktní osoby nemá žádný vliv na funkčnost Vašich
zaregistrovaných doménových jmen.

With regard to the fact that the contact VAS-KONTAKT
was not used during the fixed period, CZ.NIC, z.s.p.o.
is cancelling the aforementioned contact as of 2012-03-06.

Cancellation of contact has no influence on functionality of your
registred domains.
=====================================================================


                       S pozdravem
                       podpora CZ.NIC, z.s.p.o.

-- 
    CZ.NIC, z.s.p.o.
    Americka 23
    120 00 Praha 2
    ----------------------------------
    tel.: +420 222 745 111
    fax : +420 222 745 112
    e-mail : podpora@nic.cz
    ----------------------------------

Oznámení o zrušení doménového jména

Oznámení o zrušení domény je poslední zprávou, která vede k uvolnění doménového jména pro nové zájemce. Emailová zpráva je doručováná vlastníkovi i administrátorovi domény a tímto okamžikem již není možné doménu obnovit. Příklad takového emailu:

English version of the e-mail is entered below the Czech version

Oznámení o zrušení domény vase-domena.cz

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vás upozornit, že nebylo provedeno prodloužení registrace
pro doménové jméno plastova-okna-chytra.cz. Vzhledem k této skutečnosti
a na základě Pravidel registrace doménových jmen, CZ.NIC, z.s.p.o.
ruší registraci doménového jména.


                       S pozdravem
                       podpora CZ.NIC, z.s.p.o.Notification about cancellation of the domain plastova-okna-chytra.cz

Dear customer,

we would like to inform you that the registration extension has not yet been
implemented for the domain name plastova-okna-chytra.cz. Due to this fact and
based on the Domain Name Registration Rules (Pravidla registrace domenovych
jmen), CZ.NIC, z.s.p.o. is cancelling the domain name registration.


                       Yours sincerely
                       support CZ.NIC, z.s.p.o.

-- 
    CZ.NIC, z.s.p.o.
    Americka 23
    120 00 Praha 2
    ----------------------------------
    tel.: +420 222 745 111
    fax : +420 222 745 112
    e-mail : podpora@nic.cz
    ----------------------------------

Oznámení o vyřazení domény z DNS

Oznámení o vyřazení domény je zasíláno na email vlastníka i adminstrátora. Příklad:

English version of the e-mail is entered below the Czech version

Oznámení o vyřazení domény vase-domena.cz z DNS

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vás tímto upozornit, že doposud nebyla uhrazena platba
za prodloužení doménového jména plastova-okna-chytra.cz. Vzhledem k této
skutečnosti a na základě Pravidel registrace doménových jmen,
CZ.NIC, z.s.p.o. pozastavuje registraci doménového jména a vyřazuje
ji ze zóny .

V případě, že do dne 2012-02-29 neobdrží CZ.NIC, z.s.p.o. od vašeho
registrátora platbu za prodloužení platnosti doménového jména, bude
doménové jméno definitivně uvolněno pro použití dalším zájemcem, a to
ke dni 2012-02-29.

Prosíme kontaktujte Vašeho Určeného registrátora XXX s.r.o. (http://example.cz)
za účelem prodloužení doménového jména.

V případě, že se domníváte, že platba byla provedena, prověřte nejdříve,
zda byla provedena pod spravným variabilním symbolem, na správné číslo
účtu a ve spravné výši a tyto informace svému Určenému registrátorovi
sdělte.

Harmonogram plánovaných akcí:

2012-02-29 - Definitivní zrušení registrace doménového jména.

V této chvíli evidujeme následující údaje o doméně:

Doménové jméno: vase-domena.cz
Držitel: VASE-UDAJE
Registrátor: XXX s.r.o. (http://example.cz)


                       S pozdravem
                       podpora CZ.NIC, z.s.p.o.Notification about inactivation of the vase-domena.cz domain from DNS

Dear customer,

We would like to notify you that the payment for extension of the domain name
plastova-okna-chytra.cz has not been received yet. With regard to that fact
and in accordance with Rules for domain names registrations, CZ.NIC, z.s.p.o.
is suspending the domain name registration and is withdrawing it from the
 zone.

In case that by 2012-02-29, CZ.NIC, z.s.p.o. will not receive the payment
for extension of the domain name from your registrar, your domain name will
be definitely released for a use by another applicant on 2012-02-29.

Please, contact your designated registrar XXX s.r.o. (http://example.cz)
for a purpose of extension of the domain name.

If you believe that the payment was made, please, check first if the payment
was made with the correct variable symbol, to the correct account number, and
with the correct amount, and convey this information to your designated
registrar.

Time-schedule of planned events:

2012-02-29 - Definitive cancellation of the domain name registration.

At this moment, we have the following information about the domain in our
records:

Domain name: vase-domena.cz
Owner: VASE-UDAJE
Registrar: XXX s.r.o. (http://example.cz)


                       Yours sincerely
                       support CZ.NIC, z.s.p.o.

-- 
    CZ.NIC, z.s.p.o.
    Americka 23
    120 00 Praha 2
    ----------------------------------
    tel.: +420 222 745 111
    fax : +420 222 745 112
    e-mail : podpora@nic.cz
    ----------------------------------

Upozornění na nutnost úhrady doménového jména

Upozornění na nutnost úhrady domény je zasílano na email vlastníka i adminstrátora. Příklad:

English version of the e-mail is entered below the Czech version

Upozornění na nutnost úhrady domény vase-domena.cz

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vás upozornit, že k 2011-12-30 dosud nedošlo k prodloužení
registrace doménového jména vase-domena.cz. Vzhledem k tomu, že doménové
jméno bylo za uplynulé období zaplaceno pouze do 2011-12-30, nachází se
nyní v takzvané ochranné lhůtě. V případě, že doménové jméno nebude včas
uhrazeno, budou v souladu s Pravidly registrace doménových jmen nasledovat
tyto kroky:

2012-01-29 - Znefunkčnění doménového jména (vyřazení z DNS).
2012-02-29 - Definitivní zrušení registrace doménového jména.

V této chvíli evidujeme následující údaje o doméně:

Doménové jméno: vase-domena.cz
Držitel: VASE-UDAJE
Registrátor: XXX s.r.o. (http://example.cz)

Vzhledem k této situaci máte nyní následující možnosti:

1. Kontaktujte prosím svého registrátora a ve spolupráci s ním zajistěte
  prodloužení registrace vašeho doménového jména

2. Nebo si vyberte jiného určeného registrátora a jeho prostřednictvím
  zajistěte prodloužení registrace vašeho doménového jména. Seznam
  registrátorů najdete na stránkách sdružení (Seznam registrátorů)


                       S pozdravem
                       podpora CZ.NIC, z.s.p.o.Reminder of the need to settle fees for the vase-domena.cz domain name

Dear customer,

We would like to inform you that as of 2011-12-30, the registration
of the domain name vase-domena.cz has not been extended. Concerning
the fact that the fee for the domain name in question has been paid only
for a period ended on 2011-12-30, your domain name has now entered
the so-called protective period. Unless a registrar of your choice extends
your registration, the following steps will be adopted in accordance with
the Domain Name Registration Rules:

2012-01-29 - The domain name will not be accessible (exclusion from DNS).
2012-02-29 - Final cancellation of the domain name registration.

At present, our database includes the following details concerning your domain:

Domain name: vase-domena.cz
Holder: VASE-UDAJE
Registrar: XXX s.r.o. (http://example.cz)

To ensure adequate remedy of the existing situation, you can choose
one of the following:

1. Please contact your registrar and make sure that the registration
  of your domain name is duly extended.

2. Or choose another registrar in order to extend the registration of your
  domain name. For a list of registrars, please visit association pages
  (List of Registrars)


                       Yours sincerely
                       support CZ.NIC, z.s.p.o.


-- 
    CZ.NIC, z.s.p.o.
    Americka 23
    120 00 Praha 2
    ----------------------------------
    tel.: +420 222 745 111
    fax : +420 222 745 112
    e-mail : podpora@nic.cz
    ----------------------------------

Oznámení o prodloužení platnosti

Odesíláno na email administrátora. Příklad:

=====================================================================
Oznámení o prodloužení platnosti / Notification about renewal
===================================================================== 
Obnovení domény / Domain renew
Domény / Domain : vase-domena.cz
Číslo žádosti / Ticket : ccReg-1344643441
Registrátor / Registrar : XXX s.r.o. (http://example.cz)
=====================================================================

Žádost byla úspešně zpracována, prodloužení platnosti bylo provedeno. 
The request was completed successfully, domain was renewed. 

Při každé změně doporučujeme aktualizovat údaje o doméně, vyhnete se 
tak možným problémům souvisejícím s prodlužováním platnosti či manipulací 
s doménou osobami, které již nejsou oprávněny je provádět.
Update domain data in the registry after any changes to avoid possible 
problems with domain renewal or with domain manipulation done by persons 
who are not authorized anymore.

Detail domény najdete na http://whois.nic.cz.
For detail information about domain visit http://whois.nic.cz.


                       S pozdravem
                       podpora CZ.NIC, z.s.p.o.


-- 
    CZ.NIC, z.s.p.o.
    Americka 23
    120 00 Praha 2
    ----------------------------------
    tel.: +420 222 745 111
    fax : +420 222 745 112
    e-mail : podpora@nic.cz
    ----------------------------------

Ověření správnosti údajů

Odesíláno na email vlastníka. Příklad:

This is a bilingual message. Please see below for the English version

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás zdvořile požádat o kontrolu správnosti údajů,
které nyní evidujeme u Vašeho kontaktu v centrálním registru
doménových jmen.

ID kontaktu v registru: VASE-UDAJE
Organizace: vaše údaje
Jméno: vaše údaje
Adresa: vaše údaje
DIČ: vaše údaje
Telefon: vaše údaje
Fax: vaše údaje
E-mail: vaše údaje
Notifikační e-mail: vaše údaje
Určený registrátor: XXX s.r.o. (http://example.cz)


Se žádostí o opravu údajů se neváhejte obrátit na svého vybraného registrátora.
V případě, že zde uvedené údaje odpovídají skutečnosti, není nutné na tuto zprávu reagovat.

Aktuální, úplné a správné informace v registru znamenají Vaši jistotu,
že Vás důležité informace o Vaší doméně zastihnou vždy a včas na správné adrese.
Nedočkáte se tak nepříjemného překvapení v podobě nefunkční či zrušené domény.

Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že nesprávné, nepravdivé, neúplné
či zavádějící údaje mohou být v souladu s Pravidly registrace doménových jmen
v ccTLD .cz důvodem ke zrušení registrace doménového jména!

Chcete mít snadnější přístup ke správě Vašich údajů? Založte si mojeID na www.mojeid.cz.
Kromě nástroje, kterým můžete snadno a bezpečně spravovat údaje v centrálním
registru, získáte také prostředek pro jednoduché přihlašování k Vašim oblíbeným
webovým službám jediným jménem a heslem.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

Úplný výpis z registru obsahující všechny domény a další objekty přiřazené
k shora uvedenému kontaktu naleznete v příloze.

Váš tým CZ.NIC.

Příloha:

Seznam domén kde je kontakt v roli držitele nebo administrativního
nebo dočasného kontaktu:
vase-domena.cz
dalsi-vase-domena.czDear Sir or Madam,

Please check the correctness of the information we currently have on file
for your contact in the central registry of domain names.

Contact ID in the registry: VASE-UDAJE
Organization: vaše údaje
Name: vaše údaje
Address: vaše údaje
VAT No.: vaše údaje
Phone: vaše údaje
Fax: vaše údaje
E-mail: vaše údaje
Notification e-mail: vaše údaje
Designated registrator: XXX s.r.o. (http://example.cz)


Do not hesitate to contact your designated registrar with a correction request.

Having up-to-date, complete and correct information in the registry is crucial
to reach you with all the important information about your domain name in a timely manner
and at the correct contact address. Check you contact details now and avoid unpleasant
surprises such as a non-functional or expired domain.

We would also like to inform you that in accordance with the Rules of Domain Name
Registration for the .cz ccTLD, incorrect, false, incomplete or misleading
information can be grounds for the cancellation of a domain name registration.

Please do not hesitate to contact us for additional information.

You can find a complete summary of your domain names, and other objects
associated with your contact attached below.


Your CZ.NIC team.

Attachment:

Domains where the contact is a holder or an administrative or a temporary contact:
vase-domena.cz
dalsi-vase-domena.cz-- 
    CZ.NIC, z.s.p.o.
    Americka 23
    120 00 Praha 2
    ----------------------------------
    tel.: +420 222 745 111
    fax : +420 222 745 112
    e-mail : podpora@nic.cz
    ----------------------------------

Zaslání autorizační informace

AuthID, zasíláno vlastníkovi i administrátorovi, slouží např. k přenosu domény k jinému registrátorovi. Příklad:

English version of the e-mail is entered below the Czech version

Zaslání autorizační informace

Vážený zákazníku,

  na základě Vaší žádosti podané prostřednictvím webového formuláře
na stránkách sdružení dne 23.01.2012, které
bylo přiděleno identifikační číslo 676386, Vám zasíláme požadované
heslo, příslušející k doméně vase-domena.cz.

  Heslo je: xx9b4SkN

  V případě, že jste tuto žádost nepodali, oznamte prosím tuto
skutečnost na adresu podpora@nic.cz.

                       S pozdravem
                       podpora CZ.NIC, z.s.p.o.Sending authorization information

Dear customer,

  Based on your request submitted via the web form on the association
pages on 23.01.2012, which received
the identification number 676386, we are sending you the requested
password that belongs to the domain name vase-domena.cz.

  The password is: xx9b4SkN

  If you did not submit the aforementioned request, please notify us about
this fact at the following address podpora@nic.cz.


                       Yours sincerely
                       support CZ.NIC, z.s.p.o.


-- 
    CZ.NIC, z.s.p.o.
    Americka 23
    120 00 Praha 2
    ----------------------------------
    tel.: +420 222 745 111
    fax : +420 222 745 112
    e-mail : podpora@nic.cz
    ----------------------------------

Oznámení změn domény

Změna nastavení DNS potřebná pro provoz www stránek ze serveru eShopSystem s.r.o.

Email chodí vlastnikovi, administrátorovi a dále současnému správci DNS. Příklad:

=====================================================================
Oznámení změn / Notification of changes 
=====================================================================
Změna údajů domény / Domain data change 
Identifikátor domény / Domain handle : vase-domena.cz
Číslo žádosti / Ticket : ccReg-1292009842
Registrátor / Registrar : XXX (http://example.cz)
=====================================================================
 
Žádost byla úspešně zpracována, požadované změny byly provedeny.
The request was completed successfully, required changes were done


Původní hodnoty / Original values:
=====================================================================
Sada jmenných serverů / Name server set: STARE-UDAJENové hodnoty / New values:
=====================================================================
Sada jmenných serverů / Name server set: ESHOPSYSTEM


Ostatní hodnoty zůstaly beze změny. 
Other data wasn't modified.Úplný detail domény najdete na http://whois.nic.cz.
For full detail information about Domain visit http://whois.nic.cz.                       S pozdravem
                       podpora CZ.NIC, z.s.p.o.


-- 
    CZ.NIC, z.s.p.o.
    Americka 23
    120 00 Praha 2
    ----------------------------------
    tel.: +420 222 745 111
    fax : +420 222 745 112
    e-mail : podpora@nic.cz
    ----------------------------------

Oznámení o registraci kontaktu

Potvrzeni založení kontaktu, email chodí vlastnikovi a vypadá takto:

======================================================================
Oznámení o registraci / Registration notification
======================================================================
Registrace kontaktu / Contact create 
Identifikátor kontaktu / Contact handle : VASE-UDAJE
Číslo žádosti / Ticket : ccReg-1257485511
Registrátor / Registrar : XXX s.r.o. (http://example.cz)
======================================================================

Žádost byla úspešně zpracována, požadovaná registrace byla provedena. 
The request was completed successfully, required registration was done.

Detail kontaktu najdete na http://whois.nic.cz.
For detail information about Contact visit http://whois.nic.cz.


                       S pozdravem
                       podpora CZ.NIC, z.s.p.o.


-- 
    CZ.NIC, z.s.p.o.
    Americka 23
    120 00 Praha 2
    ----------------------------------
    tel.: +420 222 745 111
    fax : +420 222 745 112
    e-mail : podpora@nic.cz
    ----------------------------------